AGROFORTIS.COM


Inwestycje ziemskie

Imię:

Adres email:

Jak długo trzeba czekać na wydanie przez gminę warunków zabudowy

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta - twierdzi Andrzej Lulka, radca prawny, partner w Kancelarii Gide Loyrette Nouel.
Warunki zabudowy zostają ustalane, kiedy spełnione zostaną łącznie warunki określone w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 35 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej jest zobowiązany sprawę załatwić bez nieuzasadnionego zwlekania.

Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, przeważnie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i powinno zakończyć się wydaniem decyzji w ciągu miesiąca od daty wszczęcia (art. 35 § 3 k.p.a.). W sytuacji, w której sprawa okaże się wyjątkowo skomplikowana, przepisy k.p.a. przyznają organowi dwumiesięczny termin na jej załatwienie.

Podkreślić trzeba, że do terminów wyżej wskazanych nie wlicza się terminów, które przepisy prawa przewidują dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, a także okresów opóźnień zaistniałych z winy strony lub też z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.).
Postępowanie w sprawie decyzji ustalającej warunki zabudowy może więc trwać – i w rzeczywistości tak zwykle jest – dłużej niż 1 lub 2 miesiące, np. gdy okaże się konieczne usunięcie przez wnioskodawcę braków we wniosku, złożenie przez niego dodatkowych wyjaśnień bądź wystąpią okoliczności, które zobowiązują organ do zawieszenia postępowania, o których mowa w art. 97 § 1 k.p.a.
Ponadto postępowanie wydłuży się, gdy teren, dla którego wniesione zostało o ustalenie WZ, jest położony w nietypowej lokalizacji (np. na obszarze, który jest zagrożony osuwaniem się mas ziemi, na obszarze objętym formami ochrony zabytków albo na obszarze położonym w granicach parku narodowego lub jego otulin).
W takiej sytuacji, według art. 53 ust. 4 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p., wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązany jest przed wydaniem decyzji do uzgodnienia jej treści z odpowiednimi organami administracji.

Ponadto na podstawie art. 62 ust. 1 u.p.z.p. organ może zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia WZ na okres do 1 roku w związku z pracami nad nowym planem miejscowym, co dodatkowo przedłuży czas załatwienia sprawy bez możliwości jakiejkolwiek interwencji w tej kwestii ze strony wnioskodawcy. Jeżeli nowy plan wejdzie w życie, decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie w ogóle wydana, a przeznaczenie terenu zostanie ustalone na podstawie planu.

Bez względu na okoliczności, jakie mogą spowodować odsunięcie terminu rozstrzygnięcia sprawy, wskazane wyżej terminy załatwienia sprawy są terminami instrukcyjnymi, więc uchybienie im nie jest automatycznie sankcjonowane.
Jeśli jednak wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie wyda ani decyzji ustalającej warunki zabudowy, ani decyzji odmawiającej ich ustalenia w terminie, czytelnik ma prawo do wniesienia zażalenia na bezczynność organu.
Zażalenie takie składa się bezpośrednio do organu wyższego stopnia, którym w stosunku do wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta jest samorządowe kolegium odwoławcze.
W przypadku uwzględnienia zażalenia samorządowe kolegium odwoławcze wyznaczy dodatkowy termin na załatwienie sprawy, po którego bezskutecznym upływie stronie będzie przysługiwać z kolei skarga na bezczynność organu administracji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Rzeczpospolita
treeneo

Dane kontaktowe:

Telefon:
500 300 659
E-mail:
agrofortis.com@prokonto.pl

rejestracja.treeneo.com

Dla naszych Partnerów:

Własna indywidualna strona w serwisie Agrofortis.com

Dowiedz się więcej...

Masz pytanie?

Kliknij tutaj

aby zapytać

REJESTRACJA

INWESTORZY PARTNERZY

TREENEO.COM

treeneo agrofortis natura 2010 skarbiec.biz