AGROFORTIS.COM


Inwestycje ziemskie

Imię:

Adres email:

Kierunek zagospodarowania terenu jest określone przez studium uwarunkowań

W internetowym wydaniu Gazety Prawnej czytamy, że studium uwarunkowań i kierunów zagospodarowania przestrzennego określa ogóly i planowany sposób zagospodarownia całego terenu gmuny. Studium to wiąże samorządy lokalne, które przystępują do uchwalania planów miejscowych.

Każda gmina ma obowiązek dbania o ład przestrzenny na swoim terenie. Dlatego jednostki te są zobowiązane do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rada gminy musi jednak uchwalić każdy plan na podstawie wcześniej przyjętego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zasady polityki miasta

Planowany sposób zagospodarowania całego terenu gminy jest określone przez studium w sposób ogólny. Formułuje ono zasady polityki przestrzennej miasta, wsi, jednostki osadniczej oraz integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Zawiera także informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę, przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych czy terenów chronionych. Dzięki tym informacjom inwestor może zorientować się, czy wybudowanie określonego rodzaju budynku na danym terenie będzie możliwe. Może on także sprawdzić, jak w przyszłości będzie zagospodarowany określony teren, jeżeli gmina uchwali dla niego plan zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjmowane jest jako uchwała rady gminy. Nie posiada ono jednak rangi przepisu prawa miejscowego. Jest wyłącznie zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Nie oznacza to jednak, że studium nie ma dla inwestorów żadnego znaczenia, a gmina może pominąć uchwalenie studium lub niestarannie je przygotować. Plan miejscowy musi być zgodny z ustaleniami studium pod rygorem nieważności. Jeśli miejscowy plan okaże się niezgodny z założeniami zawartymi w studium, mieszkańcy mogą skutecznie zaskarżyć taki miejscowy plan zagospodarowania i wystąpić o jego unieważnienie. Jeśli studium określa np. dany teren jako przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, to gmina nie może bez zmiany studium określić tego terenu jako przeznaczonego na cele rekreacyjne. Dlatego gmina nie może swobodnie zmieniać przeznaczenia danych terenów.

Kontrola wojewody

Koszty sporządzenia studium ponosi gmina. Jeśli natomiast obowiązek sporządzenia studium będzie wynikał z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wówczas koszty poniesie budżet państwa, województwa lub powiatu - zależy, który podmiot jest inwestorem.
Po przyjęciu uchwały przez radę gminy wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia ją wojewodzie. Przesyła on również uwagi mieszkańców, które do tego studium zostały zgłoszone oraz dokumentację prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

5 etapów opracowania i uchwalenia studium

1. Uchwała rady

Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium. Informacja o takiej uchwale musi być ogłoszona w prasie i obwieszczona w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze.

2. Wnioski

Ustanowiony zostaje termin na składanie wniosków dotyczących studium. Jest to termin minimum 21-dniowy. Organy doradczo-opiniodawcze otrzymują pisemne zawiadomienie. Wójt, burmistrz, prezydent miasta rozpatrują wnioski dotyczące studium.

3. Projekt i uzgodnienia

Po sporządzeniu projektu podlega on opiniowaniu między innymi przez właściwą komisję architektoniczno-urbanistyczą, zarząd województwa, wojewodę, starostę, gminy sąsiadujące czy wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest to etap wnoszenia możliwych poprawek do studium.

4. Debata nad projektem

Projekt studium zostaje wyłożony co najmniej na 30 dni. Podczas tego okresu ma miejsce dyskusja publiczna o projekcie. Ustanawia się minimum 21-dniowy termin na wnoszenie uwag.

5. Przyjęcie studium

Rada gminy podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia studium. W następnej kolejności wójt przekazuje ją z załącznikami i dokumentami do oceny zgodności z przepisami prawa właściwemu wojewodzie.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr80, poz. 717 z późn.zm.).
treeneo

Dane kontaktowe:

Telefon:
500 300 659
E-mail:
agrofortis.com@prokonto.pl

rejestracja.treeneo.com

Dla naszych Partnerów:

Własna indywidualna strona w serwisie Agrofortis.com

Dowiedz się więcej...

Masz pytanie?

Kliknij tutaj

aby zapytać

REJESTRACJA

INWESTORZY PARTNERZY

TREENEO.COM

treeneo agrofortis natura 2010 skarbiec.biz